Vitka proizvodnja

01

Vitka (Lean) proizvodnja

Vitka proizvodnja izvira iz avtomobilske industrije. Lean Rešitve nudimo širok nabor svetovanj na področju optimizacije procesov v proizvodnji, logistiki in administraciji in svojim strankam pomagamo zgraditi organizacijo za vitke proizvodnje. S pomočjo Lean metod in odpravljanjem izgub v procesih našim strankam predstavimo in pokažemo v praksi, kaj pomeni.

Svetovanje s poudarkom na 80% svetovalnega časa v proizvodnji in 20% svetovalnega časa za potrebe izobraževanj pri stranki. Skupne priprave terminskih planov in poročanja so stalna praksa pri našem delu. Svetovanje je optimalna kombinacija za doseganje kupčevih ciljev in vpeljave vitke kulture. Lean manufacturing izvira iz avtomobilske industrije, vendar so metode vitke proizvodnje primerne za praktično vse dejavnosti. Ko govorimo o ˝vitki˝ proizvodnji in logistiki, govorimo o proizvodnji in logistiki, ki deluje brez nepotrebnih izgub in ima optimalno organizirane vse poslovne procese.

‌‌Glavni cilj

 

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje vseh procesov. Njena prednost pa je osredotočenost na rezultate, na dinamične časovno in stroškovno učinkovite procese. Na zmanjšanje napak, na visoko učinkovite stroje ter motivirane zaposlene.

 

Uvedba vitke proizvodnje in logistike je najcenejši način povečanja prilagodljivosti, kakovosti in zadovoljstva kupcev. Rezultati vitke proizvodnje in logistike, v primerjavi s predhodnim stanjem so hitro vidni in prinašajo stabilno merljive rezultate.

‌‌ IZGUBE 

7 izgub

v lean -u so  aktivnosti, ki porabijo vire, kupcu pa ne prinašajo nobene vrednosti definirane kot izgube.

Dejansko so aktivnosti, ki resnično ustvarjajo vrednost za stranke, le majhen del celotnega delovnega procesa.

Zato podjetjem pomagamo pri zmanjšanju potratnih aktivnosti tako imenovanih izgub. S tem zaposleni v podjetjih lažje prepoznajo pomembne priložnosti za izboljšanje svoje produktivnosti.

Vseh izgub ni mogoče odstraniti iz delovnega procesa. Nekatere med njimi so nujne. Na primer, testiranje programske opreme ni dejavnost, za katero so vaše stranke pripravljene plačati. Brez tega pa lahko dostavite izdelek nizke kakovosti, ki bo škodoval vaši uspešnosti in dobičkonosnosti.

Zato obstajata dve glavni vrsti izgub:

Nujne izgube-brez dodane vrednosti, vendar potrebne za kakovostno opravljeno delo. Takšne dejavnosti so lahko testiranje, načrtovanje, poročanje itd.

Čiste izgube-brez dodane vrednosti. Vse, kar ne prinaša vrednosti in jih je mogoče takoj odstraniti iz procesa dela.

V nadaljevanju podrobneje opisujemo izgube in njihove vplive na učinkovitost in produktivnost v podjetjih.

‌‌

1. IZMET / OKVARE

Napake v organizaciji na koncu stanejo denar. Vsaka predelava ali ostanki predstavljajo znatne stroške za podjetje. Vsak od teh stroškov vključuje blokirane zaloge, ponovni pregled, izgubo produktivnosti in prerazporeditev.

Z vključevanjem zaposlenih in nenehnim izboljševanjem po vzoru vitke proizvodnje obstaja možnost, da vaše podjetje izrazito zmanjša napake in okvare.

Izboljšanje procesov dela in kontrole bo v pravilno vpeljanem primeru povečalo kakovost izdelkov in povzročilo manj odpadkov zaradi napak.

Posebni vzroki za okvaro so:

Slab nadzor kakovosti na ravni proizvodnje
Slabo popravilo stroja
Pomanjkanje ustrezne dokumentacije
Pomanjkanje procesnih standardov
Razumevanje potreb vaših strank
Netočne zaloge rezervnih delov
Izmet okvare 1

2. PREKOMERNA PROIZVODNJA

Kot že ime pove, do prekomerne proizvodnje pride, ko proizvedete preveč izdelkov. To se pogosto zgodi, ko izdelek izdelate, preden je dejansko potreben. Prekomerna proizvodnja je za proizvodno podjetje izjemno draga, saj moti pretok materialov in lahko poslabša kakovost izdelkov in splošno produktivnost proizvodnje. Za obravnavo te vrste izgube je bila razvita proizvodna strategija Just-in-Time (JIT), saj se izdelki izdelujejo le, kadar so potrebni. Model prekomerne proizvodnje se imenuje tudi “za vsak primer” in ustvarja predolge čase, visoke stroške skladiščenja in otežuje odkrivanje izgub.

Pogosti vzroki za prekomerno
proizvodnjo so:

Nezanesljiv proces
Nestabilen plan proizvodnje
Netočne napovedi in informacije o povpraševanju
Potrebe strank niso jasne
Slaba avtomatizacija
Dolgi ali zakasnjeni čas nastavitve
PREKOMERNA PROIZVODNJA

3. NEPOTREBNO GIBANJE

Ta vrsta izgube se nanaša na prekomerno gibanje zaposlenih v proizvodnji, ko hodijo, se ne ergonomično upogibajo in raztezajo, da bi dosegli orodja in potreben material. Čeprav ti premiki povzročajo dodatne zamude pri proizvodnji, lahko predstavljajo zdravstvena in varnostna vprašanja za zaposlene. V okviru vitke proizvodnje in logistike se analizira vsak korak procesa dela in se prizadeva za zmanjšanje količine gibanja, ki jo potrebujejo zaposleni za izdelavo proizvodov v taktu in zahtevani kakovosti.

Pogosti primeri izgub pri gibanju so:

Slaba postavitev delovnih mest
Slabo načrtovana proizvodnja – tloris
Slaba zasnova procesa – pretok
Souporaba strojev in orodja
Pomanjkanje proizvodnih standardov
image

4. TRANSPORT

Transport izdelkov ne prinaša neposredno vrednosti izdelku, prekomerno gibanje in rokovanje pa lahko povzročita poškodbe izdelka. To lahko povzroči poslabšanje kakovosti izdelka. Prekomerni transport se lahko pojavi, ko koraki izdelave ne tečejo dobro in zahtevajo dodaten transport materiala iz enega dela proizvodnje v drugega. Zmanjšanje transportnih izgub vključuje pravilno postavitev proizvodnih oddelkov z uporabo načrtovanja v okviru vitke logistike in njegovo spreminjanje tako, da so vsi procesi dobro usklajeni in materiali med oddelki potujejo tekoče – lean flow.

Pogoste vrste transportnih izgub so:

Slaba postavitev – velika razdalja med procesi
Obsežni sistemi za ravnanje z materialom
Velike serije
Več skladiščnih prostorov na različnih lokacijah
Slabo oblikovani proizvodni tloris
TRANSPORT

5. ČAKANJE

Ta vrsta izgube se nanaša na to, da se izdelek ali material WIP (work in process) ne premika ali predeluje. Pri serijski proizvodnji se v čakalni vrsti porabi velik del življenjskega cikla izdelka. To se običajno zgodi, ko je pretok materiala slab, čas proizvodnega cikla je predolg in razdalje med delovnimi procesi preveliki. Pri vitki proizvodnji razumemo vsako izgubljeno uro v procesu kot ozko grlo. Ene izgubljene ure v proizvodnji ni mogoče povrniti, brez povzročanja dodatnih izgub. Da bi zmanjšali te vrste izgub, je koristno povezati procese skupaj, tako da se ena operacija poda neposredno v naslednjo z minimalnim čakanjem.

Pogosti vzroki čakanja so:

Neplanirani zastoji/okvare
Dolgi ali zakasnjeni čas nastavitve
Slaba procesna komunikacija
Pomanjkanje nadzora nad procesi
Oprema v prostem teku
CAKANJE

6. ZALOGE

Izdelki nedokončane proizvodnje WIP (work in process) so posledica prekomerne proizvodnje in čakanja, presežek zalog pa skriva težave v proizvodnji. Skladiščenje izdelkov na zalogi predstavlja enega največjih stroškov proizvodnih podjetij. Poleg tega lahko presežek zalog podaljša čas dobave, porabi produktivno površino in oteži odkrivanje izgub v procesu. Ko boste s pravilno uporabo metod vitke proizvodnje in logistike dosegli nemoten potek dela med delovnimi procesi-oddelki, boste lahko uporabili proizvodne strategije JIT in zmanjšali zaloge in s tem povezane stroške.

Pogosti vzroki za izgube v zalogah so:

Prekomerna proizvodnja
Zamude pri proizvodnji ali izgube čakanja
Kakovostne pomanjkljivosti zalog
Nesmiselni transport
ZALOGE 1

 7. PREKOMERNO PROCESIRANJE

Prekomerno procesiranje se nanaša na opravljanje več dela, kot je treba, in vključuje odvečne dejavnosti, ki izdelku ne dodajo vrednosti, kot so ponovni pregled, ponovno štetje ali pretirana dokumentacija. Te korake običajno izvajajo zaposleni, ki predstavljajo enega najvišjih stroškov v proizvodnji. To lahko vključuje tudi uporabo drage proizvodne opreme, kadar stroškovno učinkovita orodja prav tako zadostujejo. Naložbe v manjšo in bolj prilagodljivo opremo ali pripomočke, kjer je to mogoče. Cilj je povsem odpraviti to izgubo iz procesa dela, saj so lahko prihranki zelo veliki za podjetje.

Primeri prekomernega procesiranja vključujejo:

Slaba komunikacija
Nerazumevanje potreb vaših strank
Nepotrebna kontrola izdelka ali dodelava
Človeška napaka
Počasen postopek odobritve ali pretirano poročanje
PREKOMERNO PROCESIRANJE 1

8. NEIZKORIŠČEN ČLOVEŠKI POTENCIAL

Osma izguba je edina v okviru vitke proizvodnje, ki ni specifična samo na proizvodni proces. Ta vrsta izgube se pojavi, ko podjetje v svojem delovnem okolju ne zagotovi možnosti izkoristka vseh potencialnih talentov svojih zaposlenih. Ta izguba je bila dodana, da bi podjetjem omogočili vključitev razvoja kadrov v vitki ekosistem – vitko organizacijo. Kot izguba se lahko zaposlenim dodeli napačne naloge ali naloge, za katere niso bili nikoli ustrezno usposobljeni. Lahko je tudi posledica slabega upravljanja komunikacije.

Z vključevanjem zaposlenih in vključevanjem njihovih idej, zagotavljanjem možnosti usposabljanja in rasti ter z vključevanjem v ustvarjanje procesnih izboljšav, ki odražajo resničnost, ki jo doživljajo, in spretnosti, ki jih imajo, se izboljša splošna operativna učinkovitost in poveča produktivnost. Odprava te vrste izgube lahko izboljša vse prej napisane izgube.

Primeri neizkoriščenih talentov:

Slaba komunikacija
Neuspeh pri vključevanju zaposlenih v oblikovanje in razvoj delovnega mesta
Pomanjkanje ali neprimerna politika, vizija podjetja
Neuporaba jutranjih stoječih sestankov
Pomanjkanje timske usposobljenosti
NEIZKORISCEN TALENT

Ko govorimo o ˝vitki˝ proizvodnji in logistiki, govorimo o proizvodnji in logistiki, ki deluje brez nepotrebnih izgub in ima optimalno organizirane vse poslovne procese. Če želimo uspešno vpeljati vitko proizvodnjo, moramo tudi temu primerno prilagoditi organizacijo Lean oddelka.

lean organizacija