EU PROJEKTI

Integralna rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)

Integralna rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)

Cilj projekta je razvoj integralnega sistema (rešitev za optimizacijo proizvodnje – industrial spyder). Namen je spremljanje proizvodnje, ki z rešitvami na osnovi naprednih senzorjev, blockchain tehnologije in analitike z uporabo metod umetne inteligence zbira, analizira in obdeluje industrijske podatke. Hkrati v realnem času povezuje tri glavne dejavnike vsake proizvodnje: človeka – stroj – orodje.

Višina celotnih stroškov operacije: 5.790.215,25 EUR

Višina sofinanciranja: 2.327.671,70 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)

rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)

rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)Integralna rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder) – povzetek spletne strani

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) predstavlja finančni instrument evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013. ESRR, skupaj z Evropskim socialnim skladom, sodi v okvir Strukturnih skladov, ki predstavljata del proračuna Skupnosti. Črpanje sredstev strukturnih skladov se izvaja po principu deljene odgovornosti med Evropsko komisijo in organi držav članic. Tako je Slovenija za obdobje 2007-2013 pripravila dva operativna programa, in sicer Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) in Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), za katera se uporablja finančni instrument ESRR za namene cilja 1 (»konvergenca«) evropske kohezijske politike. Poleg tega predstavlja ESRR finančni instrument cilja 3 (»evropsko teritorialno sodelovanje«).

Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti. ESRR tako prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij. Gre za regije z najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska območja, redko poseljena območja in mejne regije. Pri tem ESRR izvaja prednostne naloge Skupnosti, zlasti potrebo po krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest ter zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Evropski sklad za regionalni razvoj želi okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo v Evropski uniji z izravnavo regionalnega neravnovesja.

S pomočjo Lean metod, strukturirano odpravljamo izgube in aktivnosti brez dodane vrednosti. Ekipno delo in sodelovanje med različnimi službami je pomembno, za napredek podjetja pri tem pa zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in zagotovilo povratka investicije.

Kontaktirajte nas